80th Birthday

Dizon-Sodoy Wedding
June 28, 2017
80th Birthday
June 28, 2017

November 2015